Regulamin

I. Zasady ogólne

 1. W niniejszym dokumencie zostały określone zasady korzystania z portalu pod adresem www.wDruk.pl zwanego w dalszej części wDruk.pl.
 2. Właścicielem i administratorem wDruk.pl jest Dulnet Krystian Duliński, z siedzibą w Kałuszynie, przy ul. Słowackiego 37a, zwanym w dalszej części Drukarnią. Drukarnia posiada następujące dane identyfikacyjne:
  • NIP:       526 276 98 91
  • REGON: 142670176
 3. Pełnoprawnym użytkownikiem serwisu, zwanym w dalszej części Klientem może zostać osoba prawna lub fizyczna, która zarejestruje się w wDruk.pl i tym samym założy w nim własne konto.
 4. Dokonanie rejestracji w wDruk.pl jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przyjęcie uregulowań niniejszego dokumentu.
 5. Warunkami niezbędnymi do skutecznego przyjęcia przez wDruk.pl zamówienia Klienta są:
  • Rejestracja w systemie przed pierwszym logowaniem
  • Zalogowanie się do systemu
  • Złożenie zamówienia
  • Uregulowanie płatności w formie przedpłaty
  • Przesłanie poprawnych, zgodnych z zamówieniem plików produkcyjnych
  • Zaakceptowanie plików przesłanych przez Drukarnię.

II. Rejestracja i logowanie

 1. Podstawowa oferta handlowa wDruk.pl jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu bez konieczności rejestracji i logowania się do wDruk.pl.
 2. W celu pierwszego zalogowania się należy dokonać procedury rejestracji.
 3. Po zalogowaniu się, Klient ma możliwość zmiany używanego hasła. w tym celu winien skorzystać z funkcjonalności „Zmień hasło”, dostępnej w zakładce „Moje dane„.
 4. W wypadku zapomnienia hasła, Klient ma możliwość uzyskania nowego hasła. w tym celu winien skorzystać z funkcjonalności „Przypomnij hasło” dostępnej w oknie logowania.
 5. Po zalogowaniu się do wDruk.pl, Klient ma dostęp do swoich danych i złożonych zamówień.
 6. Zarejestrowanie się, bądź aktywowanie otrzymanego drogą mailową linka aktywacyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie pod wskazanym w rejestracji adresie emailowym, materiałów promocyjnych i reklamowych.
 7. W dowolnej chwili Klient może zrezygnować z otrzymywania materiałów wymienionych w pkt. 6. W tym celu winien wysłać na adres [email protected] odnośną rezygnację.

III. Zamawianie produktów

 1. Zamawianie produktów poligraficznych możliwe jest jedynie spośród oferty zamieszczonej na serwisie wDruk.pl.
 2. Każdy produkt wystawiony w serwisie ma określone parametry techniczne, cenę netto i brutto oraz maksymalne terminy realizacji.
 3. Zamawiając dany produkt Klient akceptuje zarówno ustalenia niniejszego dokumentu, jak również parametry techniczne, cenę i terminy realizacji, o których jest mowa w punkcie powyżej.
 4. Proces zamawiania poszczególnych produktów odbywa się poprzez czynność dodawania ich do koszyka. Jedno zamówienie może obejmować dowolną ilość produktów.
 5. Na tym etapie Klient ma prawo rezygnacji z zamówienia części lub całości produktów złożonych w koszyku.
 6. W trakcie tego procesu Klient ma na bieżąco podgląd wybranych produktów wraz z ich ceną i parametrami technicznymi oraz aktualną kwotą koszyka.
 7. Po naciśnięciu klawisza „Przejdź do kasy” Klient dokonuje wyboru formy płatności.
 8. Zamówienia złożone ale nieopłacone, do których Klient nie dostarczył plików produkcyjnych, po upływie 14 dni zostaną automatycznie anulowane.

IV. Płatności

 1. Klient ma do wyboru cztery rodzaje płatności.
  • Przelew bankowy
  • Płatność za pośrednictwem platformy Przelewy24.pl
  • Gotówką w kasie, najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia (ta forma płatności dotyczy wyłącznie firm)
  • Za pobraniem, przy odbiorze przedmiotu zamówienia od przewoźnika
 2. Płatność „Za pobraniem” możliwa jest jedynie dla zleceń, których wartość brutto nie przekracza kwoty: 500 PLN.
 3. Płatność „Gotówką w kasie” realizowana po uruchomieniu procesu realizacji zlecenia, możliwa jest jedynie dla zleceń, których wartość brutto nie przekracza kwoty 1000 PLN. W formie przedpłaty, płatność ta nie ma ograniczeń co do kwoty zlecenia.
 4. Na dokonaną płatność Drukarnia wystawia fakturę w formie elektronicznej na adres Klienta podany przy rejestracji, bądź opcjonalnie na inny adres wskazany przez Klienta w procesie zamawiania.
 5. Dokonując zamówienia w systemie wDruk.pl, Klient wyraża automatycznie zgodę na otrzymywanie faktury, korekty faktury, duplikatu w formie elektronicznej.
 6. W wypadku wyboru płatności za pośrednictwem platformy Przelewy24.pl system przekierowuje Klienta automatycznie na tą platformę.
 7. Klient może anulować zamówienie opłacone przelewem, ale tylko do momentu akceptacji plików produkcyjnych.
 8. Klient, który opłacił anulowane zamówienie przelewem bądź poprzez Przelewy24.pl otrzyma zwrot zapłaconej wartości, pomniejszonej o koszty administracyjne wynikające z czynności i opłat jakie Drukarnia poniosła poprzez rozpoczęty już proces realizacji zlecenia.  Koszty administracyjne wynoszą 20,00 brutto
 9. Drukarnia wystawi fakturę korygującą  anulującą zamówienie a uwzględniającą jednocześnie koszty administracyjne. Klient otrzyma pocztą elektroniczną, na e-maila wskazanego przy rejestracji, informację  o wskazaniu rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot nadwyżki. Czas realizacji zwrotu maksymalnie do 14 dni.
 10. Zamówiony zgodnie z punktem III towar, dostarczony do Klienta na warunkach płatności „Za pobraniem” lub „Gotówką w kasie„, a nie podjęty pozostaje do odbioru w siedzibie Drukarni, zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na „Płatność przelewem” (o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie Klient) i podlega procedurze dochodzeniowej, tak jak usługi zrealizowane.
 11. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
 12. Po zadeklarowaniu formy płatności Klient dokonuje wybory formy dostawy.

V. Dostawa

 1. Klient ma do wyboru dwie formy dostawy:
  • Kurierem pod wskazany przy zamówieniu adres
  • Odbiór własny w siedzibie Drukarni.
 2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za działalność żadnej z firm logistycznych.

VI. Terminy realizacji

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 2. Terminy realizacji zlecenia są określone dla każdego produktu indywidualnie i obejmują wyłącznie dni robocze.
 3. Niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy nie są wliczane do terminu realizacji zamówienia
 4. Za rozpoczęcie naliczania terminu realizacji zamówienia uznaje się dzień roboczy, w którym do godziny 14.00 spełnione zostały następujące warunki:
  • zostało przez Klienta złożone zamówienie za pośrednictwem wDruk.pl
  • zostały przesłane przez Klienta prawidłowo przygotowane i zgodne z zamówieniem, pliki produkcyjne,
  • płatność za zlecenie została zaksięgowana na koncie Drukarni (nie dotyczy płatności gotówką przy odbiorze oraz płatności za pobraniem),
  • otrzymane pliki produkcyjne zostały zaakceptowane przez Drukarnię.
 5. Za termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się dzień przekazania przedmiotu zamówienia firmie kurierskiej, bądź (w wypadku odbioru osobistego z siedziby Drukarni), dzień zawiadomienia Klienta drogą emailową, o możliwości dokonania tego odbioru.

VII. Pliki produkcyjne

 1. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość przygotowania plików produkcyjnych przez Klienta i ich zgodność ze zleceniem. Po otrzymaniu pliki są poddawane weryfikacji zgodność parametrów pliku w stosunku do złożonego zlecenia, takich jak ilość i format netto, brutto, kolorystyka, odległości graniczne istotnych elementów od linii cięcia. W wypadku stwierdzenia niezgodności Klient otrzymuje raport z preflightingu wraz z sugestiami co do sposobu ich usunięcia.
 2. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające z błędów w plikach dostarczonych do Drukarni.
 3. W celu wyeliminowania do maksimum możliwości powstania niezgodności przy przygotowaniu plików produkcyjnych zaleca się dostarczanie ich w formie pliku PDF w standardzie PDFx/1a:2001.
 4. Szczegółowe zasady przygotowania plików produkcyjnych zostały przedstawione przy każdym z produktów w wDruk.pl
 5. Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta.
 6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne zawarte w treści nadesłanych plików produkcyjnych.
 7. Drukarnia nie ma obowiązku przechowywania plików produkcyjnych dłużej niż 30 dni od daty odbioru przedmiotu zamówienia i niewniesienia przez Klienta reklamacji.

VIII. Reklamacje

 1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie jej w formie pisemnej na adres emailowy podany w zakładce „Kontakt”.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
 3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta bądź odbioru własnego z siedziby Drukarni.
 4. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia.
 5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Takie, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
 6. Reklamacje kolorystyczne będą uwzględniane wyłącznie w odniesieniu do dostarczonych do produkcji lub zleconych do wykonania przez Drukarnię proofów cyfrowych
 7. Jeżeli zamówienie nie będzie posiadało proofa cyfrowego, druk będzie się odbywać zgodnie z normami przyjętymi przez Drukarnię zgodnymi z normami ISO FOGRA 39.
 8. Klient uznaje, że warunkiem wystarczającym na odrzucenie reklamacji kolorystycznej jest wykazanie przez Drukarnię, iż druk odbył się zgodnie z przyjętymi normami, o których mowa w punkcie powyżej.
 9. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię.
 10. Przy papierach o gramaturze przekraczającej 150g możliwe jest nastąpienie pękania papieru w miejscach łamania. W celu maksymalnego zminimalizowania tego zjawiska stosowane są środki zapobiegawcze w postaci bigowania produktów składanych w miejscach ich łamania, a także (o ile to jest możliwe) stosowanie papieru o kierunku ułożenia włókien zgodnym z głównym falcem. Mimo stosowania surowców najwyższej jakości, w niektórych sytuacjach, szczególnie przy dużym pokryciu farbą drukarską, środki te jednak nie są wystarczające i farba nadal pęka w miejscach łamania. Fakt ten należy mieć na uwadze przy projektowaniu publikacji, a powstała w ten sposób wada nie jest traktowana jako podstawa do złożenia reklamacji z winy Drukarni.
 11. Klient przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku cięcia powierzchni zadrukowanej, mogą nastąpić odpryski na krawędziach. Tolerancja odprysków to 1mm. Przy odpryskach sięgających do granicy tolerancji, reklamacje nie będą uznane.
 12. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych, proces druku oraz wielość producentów i gatunków papieru tego samego typu, dopuszczalne są następujące odchylenia:
  • przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm
  • przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 2 mm
  • przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm.
  • różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu – nie przekraczające + / – 5% ilości zamówionej.
  • różnic w grubości i gramaturze papieru w granicach +-10% wartości deklarowanych.
 13. Za poprawnie wykonane zlecenie uznaje się takie, w którym odstępstwo od standardów i norm dotyczących procesu druku jest nie większe niż 1% ilości dostarczonego produktu. Klient akceptuje powyższe i przyjmuje, że w przypadku zgłoszenia reklamacji z powyższych przyczyn Drukarnia nie uwzględni zgłoszonej reklamacji.
 14. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za jakość przesyłek kurierskich. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.
 15. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

X.  Odstąpienie od umowy

 1. Na podstawie Art. 38 pkt. 3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

XI.  Polityka prywatności

 1. Drukarnia zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. ustawyz dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087.
 2. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204).

XII. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Drukarni.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.03.2017 r.

 

Odbierz 15% rabatu

Zapisując się do newslettera będziesz na bieżąco z naszymi nowościami w ofercie oraz promocjami. Dodatkowo otrzymasz 15% rabatu na pierwsze zamówienie.

Chcę otrzymywać wasz newsletter (możesz zrezygnować w każdym czasie).